Tag: GS Hoàng Tụy

Bốn đề xuất cải cách giáo dục của GS Hoàng Tụy

Vấn đề cuối cùng nhưng then chốt nhất là chính sách đối với đội ngũ giáo chức. Không có khâu quản lý nào thể hiện rõ hơn quyết tâm chấn hưng giáo dục bằng chính sách đối với thầy giáo.